หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 
 
ผลจากการดำเนินงานเพื่อการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของภาคประชาชนในช่วงปี ๒๕๔๗ ได้ส่งผลให้เกิดกระแสความสนใจและตื่นตัวของเครือข่ายประชาชนในทุกระดับ จึงทำให้เกิดการขับเคลื่อนเพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศร่วมกับฝ่ายบริหารของประเทศ โดยเฉพาะในส่วนของกรุงเทพมหานคร (สมาชิกสภาราษฎร กรุงเทพมหานคร) จึงได้ริเริ่มร่วมกันจัดงาน “ การประชุมเชิงปฏิบัติการ Big Bang สยาม ๒๕๔๘ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๔๘ ณ โรงแรมปรินส์พาเลส รวมพลคนรักสยาม ซึ่งเป็นการประชุมที่เป็นวาระต่อเนื่องในการผลักดันนโยบายสาธารณะของภาคประชาชนในการมีส่วนร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ โดยครั้งนี้ได้ใช้วาระการเลือกตั้งผู้แทนสมาชิกสภาราษฎรเป็นประเด็นในการให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วมกำหนดอนาคตของตนเอง ร่วมกับรัฐบาลชุดใหม่และเพื่อร่วมสร้างสรรค์กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อวิถีเมืองน่าอยู่ โดยในช่วงเดือนกันยายน-เดือนตุลาคม ๒๕๔๘ ที่ผ่านมานี้เอง บางกอกฟอรั่มยังได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการในการร่วมสร้างเมืองเขตน่าอยู่ โดยได้เข้าไปเป็นวิทยากรกระบวนการในการร่วมสร้างเขตบางซื่อ เขตหนองจอก เขตลาดกระบัง ให้เป็นเขตน่าอยู่โดยใช้กระบวนการจัดเวทีในรูปแบบของ appreciative inquiry คือ การค้นหาพลังสร้างสรรค์ของกลุ่มคนต่างๆ เพื่อร่วมกำหนดแนวทางในการร่วมพัฒนาเขตดังกล่าวให้เป็นเขตน่าอยู่

โครงการ BIG BANG สยาม ๒๕๔๘ รวมพลคนรักสยาม
สรุปประเด็นสำคัญการประชุม Big Bang สยาม ๒๕๔๘
/ ภาพกิจกรรม

 
สำหรับงานด้านเยาวชนบางกอกฟอรั่มได้ร่วมกับร่วมกับเครือข่ายเยาวชนด้านเอดส์ Youth Net สภาเยาวชนกรุงเทพมหานคร กลุ่มเยาวชน GIGSY /โคตรอินดี้ กลุ่มเยาวชน ๔ -nil เครือข่ายเยาวชนโรงเรียนพ่อแม่ มูลนิธิดวงประทีปเครือข่ายเยาวชนคลองเตย เครือข่ายเยาวชนไทยต้านภัยเอดส์ เครือข่ายเยาวชนขบวนการตาสับปะรด เครือข่ายเยาวชน YIY กลุ่มเยาวชน Action Aid กลุ่มเยาวชน Bangkok Forum สถาบัน LDI FLUID CREATIONS กลุ่มกิจกรรมผู้พิการ ศยก. มูลนิธิรักษ์ไทย ประชาไท มูลนิธิเอดส์แห่งประเทศไทย เครือข่ายเยาวชน YCCI กลุ่มเยาวชน GIG Bangkok กลุ่มรักกัน มูลนิธิธรรมศาสตร์ มูลนิธิเพื่อสนับสนุนการผ่าตัดหัวใจเด็ก กลุ่มเยาวชนบ้านเซเวียร์ จัดทำโครงการ Volentine Volunteer เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ ๒๕๔๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การทำงานด้านอาสาสมัครของเยาวชนผู้มีจิตสาธารณะให้สังคมได้รับรู้และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม และเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม รวมทั้งเป็นการปลูกฝังจิตสาธารณะโดยผ่านกิจกรรมของอาสาสมัคร ตลอดจนเกิดเครือข่ายการทำงานร่วมกันของเยาวชนกรุงเทพฯ และระดับภูมิภาค นอกจากนั้น ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๔๘ ยังได้ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) คณะทำงานเด็กและเยาวชน ๗๖ จังหวัด กระทรวงสาธารณสุข สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด เครือข่ายพระสงฆ์ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน จัดทำ “ โครงการ เยาวชนอาสาสมัคร (We Volunteer)” ที่มีกิจกรรมให้เยาวชนได้ไปออกค่ายอาสาสมัคร ณ พื้นที่ที่ประสบภัย ๖ จังหวัด โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมค่ายในระหว่างวันที่ ๒๑-๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งผลต่อเนื่องจากการเข้าร่วมของเครือข่ายอาสาสมัครรักกรุงเทพจากกรณีสึนามิ นั้นเอง ได้ทำให้เกิดกระบวนการกลุ่มคนจิตอาสาขึ้นมาจนพัฒนากลายมาเป็นภาคีความร่วมมือ เพื่อร่วมกันดำเนินการจัดทำโครงการ Volunteer Sprit โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสร้างอาสาสมัครขึ้นมารองรับงานภาคสังคมและงานสาธารณประโยชน์ รวมทั้งเป็นการส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัครเพื่อยกระดับจิตสำนึกอาสาสมัคร ( Lift up Volunteer Sprit) โดยกิจกรรมที่เพิ่งผ่านไปในช่วงเข้าพรรษา (เดือนกรกฎาคม-เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๘) คือ การร่วมรับอาสาสมัครเข้าร่วมโครงการ “ ปันศรัทธาและอาทร ” ภายใต้เครือข่ายจิตอาสา ที่มีชุดกิจกรรมมากมาย เช่น ปลูกป่า สร้างบ้านดิน ซ่อมสร้างทำความสะอาดใต้น้ำ ดูแลสุนัขและแมว เก็บข้อมูลเด็กไร้สัญชาติ ปรับภูมิทัศน์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด ซึ่งทางบางกอกฟอรั่มได้เข้าร่วมเป็นผู้ประสานงานพื้นที่ในส่วนของการสร้างบ้านดินที่จังหวัดระยอง กับกลุ่มรักษ์เขาชะเมา โดยทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานเครือข่ายอาสาสมัคร (เครือข่ายจิตอาสา สนับสนุนโดยแผนงานพัฒนาจิต สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ)
 
โครงการ Valentine Volunteer
โครงการ We Volunteer
โครงการ Volunteer Spirit
 
และนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน ๒๕๔๘ เป็นต้นมา บางกอกฟอรั่มได้ริเริ่มและดำเนินการโครงการเด็กแพร่งภูธรกับพื้นที่สาธารณะเพื่อสร้างสรรค์ให้เด็กในพื้นที่แพร่งภูธร โดยได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา ภายใต้โครงการชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน่าอยู่-กรุงเทพ ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อให้เยาวชน ชุมชน และกลุ่มคนที่สนใจได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสืบค้นประวัติของชุมชนในเขตเมืองเก่า ผ่านกิจกรรมที่มีสีสันและเสริมสร้างความรู้ทักษะด้านต่างๆ เช่น ศิลปะ ดนตรี กีฬา ผลจากโครงการนี้เอง บางกอกฟอรั่มจึงได้สานต่อ ” โครงการเด็กแพร่งภูธรกับพื้นที่สาธารณะ ” ด้วยการดำเนิน “ โครงการเด็กคาเฟ่ ” ในช่วงเดือนสิงหาคม ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน โดยวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การสืบค้นประวัติศาสตร์ชุมชน การค้นหาประเด็นร่วมในการแก้ไขปัญหาของพื้นที่ รวมถึงการเสริมสร้างทักษะด้านต่างๆให้กับเด็กในพื้นที่แพร่งภูธรและพื้นที่ใกล้เคียง รวมถึงการสร้างเครือข่ายอาสาสมัครให้เข้ามาร่วมทำงานโดยใช้กระบวนการห้องทดลองผ่าน “ โครงการเด็กค่าเฟ่ ” ที่มีที่ตั้งอยู่ที่สำนักงานบางกอกฟอรั่ม บริเวณแพร่งภูธร เพื่อให้กลุ่มเครือข่ายเยาวชน กลุ่มคนต่างๆ ที่สนใจได้เข้าร่วมเพื่อให้เกิดเป็นรากฐานนำไปสู่การเกิดอาสาสมัครเพื่อสังคมต่อไป
 
โครงการเด็กแพร่งภูธรกับพื้นที่สาธารณะ
โครงการเด็กคาเฟ่
 
นอกจากนั้นนับตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน บางกอกฟอรั่มยังได้เข้าร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร อาทิ โครงการมูลนิธิชุมชนกรุงเทพ มูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น สถาบันคีนันแห่งเอเชีย โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ที่มีวัตถุประสงค์ของโครงการ คือ การเชื่อมประสานทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การร่วมสร้างกองทุนสุขภาวะให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร และกองทุนดังกล่าวจะนำไปสู่การสนับสนุนให้กลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่าง ๆ ในกรุงเทพได้มีทุนในการดำเนินงานเพื่อร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการดีๆ เพื่อพัฒนากรุงเทพของเราให้น่าอยู่ตลอดไป โดยในปีแรก (๒๕๔๘) ได้ริเริ่มโครงการจากเขตนำร่อง ๔ เขต คือ เขตพระนคร (ผ่านโครงการเด็กค่าเฟ่) เขตทวีวัฒนา เขตหนองจอก และเขตจอมทอง
 
[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]