หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 
ในช่วงเดือนมกราคม ๒๕๔๙ บางกอกฟอรั่มได้ชักชวนเพื่อนเครือข่าย ชุมชนสามแพร่ง และน้อง ๆ ที่มีใจอาสาเข้าร่วมกิจกรรมของโครงการเด็กคาเฟ่ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า “ งานวันเด็กย้อนยุคร้อยปีเมืองเก่า” ในบริเวณสามแพร่ง ได้แก่ แพร่งภูธร แพร่งสรรพศาสตร์ และแพร่งนรา ซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้เพื่อให้เกิดการใช้พื้นที่สาธารณะในบริเวณลานภูธเรศรร่วมกันระหว่างชุมชนสามแพร่ง บางกอกฟอรั่มและชาวกรุงเทพ ฯ ในกิจกรรมดังกล่าวได้ใช้การจัดงานวันเด็กเป็นจุดเชื่อมร้อยในการให้เกิดพื้นที่สาธารณะดังกล่าว ซึ่งผลในการจัดงานทำให้เกิดการเปิดพื้นที่สาธารณะดังกล่าว ซึ่งผลในการจัดงานทำให้เกิดผู้สนใจเข้าร่วมงาน โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวและเยาวชน จำนวนเกือบ ๕oo คน และมีอาสาสมัครเข้าช่วยงานจำนวนมากกว่า ๔o คน โดยมาจากทั้งสถาบันการศึกษา เช่นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ และพนักงานบริษัท
งานวันเด็กย้อนยุคร้อยปีเมืองเก่า 2549
โครงการต้นกล้าความดี ทวีวัฒนา
นับจากเดือนเมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน โครงการเด็กคาเฟ่ ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบกิจกรรมโดยมุ่งเชื่อมร้อยกลุ่มบุคคลทั่วไปในกรุงเทพให้มากขึ้น รวมทั้งกลุ่มนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาในบริเวณใกล้เคียงกับบางกอกฟอรั่มมากขึ้นโดยชุดกิจกรรมใหม่ที่ได้ออกแบบไว้ได้พัฒนาต่อยอดมาจากชุดกิจกรรม โครงการเด็กคาเฟ่ โดยบางกอกฟอรั่มได้เปลี่ยนชื่อจาก โครงการเด็กคาเฟ่ เป็น โครงการบางกอกคาเฟ่ ” ซึ่งชุดกิจกรรมได้ประกอบไปด้วย กิจกรรมดูหนังพัฒนาพลังปัญญา กิจกรรมรู้จักชุมชนบางกอกด้วยการทัวร์ชุมชน เป็นต้น โดยเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมทัวร์ชุมชนจะเป็นเครือข่ายจากชุมชนในเขตต่าง ๆ ของกรุงเทพ ฯ อาทิ เขตทวีวัฒนา เขตหนองจอก เขตจอมทอง เขตพระนคร เป็นต้น
ในช่วงเดือนเมษายน ๒๕๔๙ จนถึงปัจจุบัน บางกอกฟอรั่มได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร อาทิ สำนักงานปฎิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา และเครือข่ายรวมพลคนรักกรุงเทพ โดยการสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ในการร่วมดำเนินการเชื่อมประสานทรัพยากรต่าง ๆ ในท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การร่วมสร้างกองทุนสุขภาวะกรุงเทพ ภายใต้ชื่อ โครงการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพ วัตถุประสงค์หลักของโครงการ ฯ คือการสนับสนุนให้เกิดองค์กรหรือกลไกกลางในการเชื่อมประสานและจัดการทรัพยากรทุนเพื่อร่วมสร้างสุขภาวะให้ชาวกรุงเทพ หรือเพื่อสร้างกรุงเทพให้เป็นเมืองแห่งรอยยิ้ม และมีความสุขด้วยวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
นอกจากนั้น ยังมีโครงการสำหรับงานเครือข่ายจิตอาสา ในปี ๒๕๔๙ ที่ได้รับกระแสการตอบรับจากผู้ที่มีจิตอาสาในทุกกลุ่ม ทุกวัยเป็นอย่างดีในปี ๒๕๔๘ จึงเป็นแรงใจให้องค์กรร่วมขับเคลื่อนพลังอาสาได้รวมตัวกันขับเคลื่อนเครือข่ายจิตอาสา ผ่านโครงการฉลาดทำบุญ ปี ๒ โดยมีกิจกรรมที่หลากหลายมากขึ้น เพื่อให้อาสาสมัครได้เข้ามีส่วนร่วมกับโครงการมากขึ้นรวมถึงสานต่อเจตนารมณ์เรื่องการสร้างจิตสำนึกอาสาสมัครให้แผ่ขยายในสังคมไทย ในปีนี้เองบางกอกฟอรั่มได้ร่วมกับกับกลุ่มรักษ์เขาชะเมา และเสมสิกขาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมสร้างบ้านดิน : ห้องสมุดของกลุ่มรักษ์เขาชะเมา
สร้างห้องสมุดดินเรียนรู้วิถีการดำรงชีวิตอย่างพอเพียง เรียนรู้ชุมชน ” ๒ ครั้ง คือ วันที่ ๒๕-๒๗ สิงหาคม ๒๕๔๙ และ วันที่๓-๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ และโครงการสร้างบ้านดินกับชุมชนแก่งตะนะโฮมสเตย์ “ สร้างบ้านดิน คืนสู่วิถีธรรมชาติ เรียนรู้วิถีชีวิต ร่วมออกแบบกิจกรรมชุมชน” ในวันที่ ๑๙-๒๓ ตุลาคม ๒๕๔๙
Copyright@ 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]