หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
ค้นหาความหมายและเรียนรู้คุณธรรมความดีในเขตทวีวัฒนา
 
ผู้อำนวยการโรงเรียนทวีวัฒนากล่าวถึง
การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและโรงเรียนของโค

เวทีระดมสมองประกอบด้วยบุคคลต่างวัย

เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2549 เวลาเวลา 08.30-16.00 น. ที่ผ่านมา ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนทวีวัฒนา ได้มีเวทีระดมสมอง “ ค้นหาความหมายและเรียนรู้คุณธรรมความดีในเขตทวีวัฒนา” ขึ้น โดยมีผู้เข้าร่วมระดมสมองในครั้งนี้ กว่า 50 คน อาทิ ตัวแทนจากภาคส่วนต่างๆ ทั้ง 11 ชุมชนในเขตทวีวัฒนา สำนักงานเขตทวีวัฒนา โรงเรียนวัดปุรณาวาส โรงเรียนทวีวัฒนา โรงเรียนสตรีวิทยา 3 คณะกรรมการบริหารและคณะทำงานชมรมรักษ์ถิ่นเขตทวีวัฒนา ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากชมรมรักถิ่นเขตทวีวัฒนา ศูนย์คุณธรรม และบางกอกฟอรั่ม

บรรยากาศภายในเวทีระดมสมองพบพลังของชาวทวีวัฒนาที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วมกับการให้นิยามความหมายของ “ คุณธรรมความดีในเขตทวีวัฒนา” โดยผ่านกระบวนการ Cevic Cafe และ World Cafe แต่ละกลุ่มได้นำเสนอผลงานออกมาเป็นรูปภาพและตัวอักษรอย่างสวยงาม

ผลจากเวทีระดมสมองจะถูกนำไปเป็นข้อมูลในการจัดค่ายเยาวชนค้นหา “ คุณธรรมความดีต้นแบบ เขตทวีวัฒนา” ในวันที่ 24 -26 พฤศจิกายน 2549 เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการมีความเข้าใจความหมายความดีในแบบฉบับของชาวทวีวัฒนามากขึ้น และสามารถลงพื้นที่ค้นหาความดีต้นแบบในเขตทวีวัฒนาได้อย่างครบถ้วน
บรรยากาศการระดมสมองของชาวทวีวัฒนา และการนำเสนอผลงานต่อผู้เข้าร่วมเวที
Copyright@ 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]