หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 

โครงการเด็กคาเฟ่ ตอน งานวันเด็กย้อนยุค 100 ปีเมืองเก่า / ชมภาพกิจกรรม

1. หลักการและเหตุผล

“บางกอกฟอรั่ม” เป็น หน่วยงานที่เอื้อให้กลุ่มพลเมืองตัวเล็กๆ ที่ตระหนักรู้คุณค่าของชุมชน ท้องถิ่นและสังคม ได้มาใคร่ครวญร่วมกันผ่านกระบวนการพูดคุยเพื่อให้เกิดการร่วมสร้างพื้นที่ทางสังคมที่เอื้อต่อการมาคิดและ ปฏิบัติการร่วมกันและชุมชน ท้องถิ่น หรือเครือข่ายนั้น ๆ นำไปปฏิบัติการร่วมกันเพื่อนำไปสู่ชุมชน ท้องถิ่น หรือ สังคมที่ดีขึ้น ได้เป็นแกนหลักในการดำเนินงานของโครงการชีวิตสาธารณะท้องถิ่นน ่าอยู่ ภายใต้การสนับสนุน ของ สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา (LDI) และเป็นภาคีร่วมพัฒนาโครงการมูลนิธิชุมชนกรุงเทพ ภายใต้การ สนับสนุนของสถาบันคีนันแห่งเอเชีย ซึ่งทั้งสองโครงการนี้ได้รับสนับสนุนทรัพยากรการดำเนินการจากสำนักงาน กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) โครงการทั้งสองมีเป้าหมายที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกันคือ การศึกษาพัฒนาการเกิดพื้นที่สาธารณะอันนำไป สู่การร่วมสร้างวิถีชีวิตที่เป็นสุข และการร่วมสร้างกองทุนเพื่อการเสริมสร้างสุขภาวะ เพื่อให้เกิดรูปธรรม ที่เป็นจริงจึงได้ใช้การศึกษาพัฒนาการเกิดพื้นที่สาธารณะผ่านกรณีศึกษาชุมชนย่านสามแพร่ง เขตพระนคร ประกอบด้วย ชุมชนแพร่งภูธร แพร่งนรา และแพร่งสรรพศาสตร์ โดยในอดีตชุมชนย่านสามแพร่งเป็นย่านวังเก่า ตั้งขนานกับคลองคูเมืองเดิม ทางด้านตะวันตก วังเก่าดังกล่าว คือ วังกรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ วังกรมพระนราประพันธ์พงศ์ และวังกรมหลวงสรรพศาสตร์ศุภกิจ บรรยากาศในอดีตของย่านสามแพร่งจะเป็นย่าน พาณิชยกรรมริมถนน ส่วนใหญ่เป็นตึกแถวและเรือนแถวที่สวยงามตามยุคสมัยต่างๆ ด้วยสถาปัตยกรรมของ อาคารที่สวยงาม ตัวอย่างเช่น โรงเรียนตะละภัฏศึกษา ที่อยู่ในแพร่งนราที่เดิมเคยเป็นวังของกรมพระนราธิปพันธ์พงศ์ ปัจจุบันเป็นสำนักงานทนายความตะละภัฏ ซุ้มประตูวังสรรพศาสตร์ศุภกิจ ประตูหน้าวังที่ยังคงความ สวยงามมาจนถึงปัจจุบัน ศาลเจ้าพ่อเสือที่เป็นที่เคารพสักการะของคนไทยและต่างชาติจำนวนมากโดยเฉพาะ เป็นศูนย์รวมจิตใจของชุมชนจีน ตึกแถวถนนแพร่งภูธร อดีตวังของกรมหมื่นภูธเรศธำรงศักดิ์ อาคารเก่าที่ยัง คงรักษาสภาพไว้เป็นอย่างดี และที่สำคัญชุมชนย่านสามแพร่งยังเป็นย่านการค้าในอดีตและสืบเนื่องถึงปัจจุบัน รวมทั้งศาลาว่าการกรุงเทพ (เสาชิงช้า) ที่เป็นที่รวมระบบการประสานงานของส่วนราชการกรุงเทพมหานคร
กอรปกับบางกอกฟอรั่มมีสำนักงานตั้งอยู่ ณ บริเวณลานภูธเรศ แพร่งภูธร ด้วยเหตุด้านองค์ประกอบทาง กายภาพ และสังคมวัฒนธรรมที่สำคัญดังกล่าวบางกอกฟอรั่มจึงได้ใช้กรณีศึกษาดังกล่าวเพื่อทำการศึกษาวิจัย เชิงปฏิบัติการตามแนวคิดหลักข้างต้นขึ้น ผ่านโครงการโครงการเด็กแพร่งภูธรกับพื้นที่สาธารณะและ โครงการเด็กคาเฟ่ โครงการเด็กแพร่งภูธรกับพื้นที่สาธารณะและโครงการเด็กคาเฟ่ ถือเป็นโครงการที่มุ่งสร้าง สนับสนุนการใช้ กระบวนการจัดกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์ ทักษะด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ประวัติศาสตร์ชุมชน รวมถึงการ เสริมสร้างจินตนาการให้กับเยาวชนในพื้นที่ชุมชนย่านสามแพร่ง รวมถึงเยาวชนในพื้นที่อื่น ๆ ที่มีความสนใจ เข้าร่วมกิจกรรม กระบวนการดังกล่าวถือเป็นการเปิดโอกาสให้กับทั้งเยาวชนและชุมชน ได้ร่วมกันใช้พื้นที่ สาธารณะในชุมชนและพื้นที่สาธารณะเพื่อร่วมพลิกฟื้นวิถีชีวิตเมืองเก่า อีกทั้งยังก่อให้เกิดเป็นการเรียนรู้ การทำงานพัฒนาทางกระบวนการเรียนรู้ร่วมกับเยาวชนในพื้นที่และผู้ที่อาศัยในแพร่งภูธร โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2548 จนถึงปัจจุบัน สำหรับกิจกรรมภายใต้ การดำเนินงานที่สำคัญที่โครงการต้องการริเริ่มให้เกิดขึ้นเพื่อให้ชุมชนย่านสามแพร่ง และคนทั่วไปได้ระลึกถึง คุณค่าของวิถีชีวิตแบบไทย ๆ และคุณค่าของเด็กเยาวชน อีกทั้งเพื่อต่อยอดและเผยแพร่การดำเนินงาน โครงการเด็กคาเฟ่และการขยายแนวทางการดำเนินงานรูปแบบดังกล่าวให้ขยายพื้นที่มากขึ้นจนครอบคลุม พื้นที่เมืองเก่าในกรุงเทพในอนาคต บางกอกฟอรั่มในฐานะหน่วยประสานงานของโครงการดังกล่าวจึงได้ ร่วมกับชุมชนสามแพร่ง และภาคีพันธมิตรเพื่อร่วมพัฒนาจัดงาน “ วันเด็กย้อนยุคร้อยปีเมืองเก่า ” ในวันที่ 14 มกราคม 2549 ณ บริเวณลานภูธเรศ ชุมชนแพร่งภูธร (ใกล้ศาลเจ้าพ่อเสือ) เพื่อให้ผู้ที่ อยู่อาศัยในย่านสามแพร่งและผู้ที่สนใจกิจกรรมนี้เข้ามาสัมผัสบรรยากาศย้อนยุค ย้อนอดีตจากคุณค่าเดิมของ สถานที่ และประวัติศาสตร์ที่สำคัญของย่าน ผ่านกิจกรรมงานวันเยาวชนในครั้งนี้ และนอกเหนือจาก วัตถุประสงค์ดังที่กล่าวข้างต้น การจัดงานครั้งนี้ยังถือเป็นหนึ่งในการกระตุ้นให้ผู้เข้าร่วมงานเกิดความรักใน ท้องถิ่น เห็นความสำคัญ คุณค่าของเมืองเก่าและอยากพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง ให้กลายเป็นท้องถิ่นและสังคมน่าอยู่ต่อไปในอนาคต กรอบแนวคิดในการทำงาน เยาวชนคือรากฐานความสัมพันธ์ของครอบครัวและชุมชน และเป็นอนาคตของชาติ การสร้างสรรค์กิจกรรม สนุกสนานเพื่อเยาวชนในพื้นที่สามแพร่งและเยาวชนนอกพื้นที่สนใจเข้าร่วมงาน ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนด้วยกัน และยังเป็นการประสานความร่วมมือ และเสริมสร้างประสบการณ์ความสนุกให้กับเยาวชน รวมทั้งผู้ปกครองที่เข้าร่วมงาน เป้าหมายในการดำเนินโครงการ เพื่อให้เยาวชน และผู้ที่เข้าร่วมงาน โดยเฉพาะบุคคลที่อยู่ในพื้นที่สามแพร่งได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ สร้างสรรค์สังคม สร้างสีสันให้เป็นเมืองท้องถิ่นน่าอยู่ นอกจากนี้ยังช่วยเชื่อมให้เกิดภาพของการทำงาน เพื่อสังคมของกลุ่มเยาวชนอาสาสมัครจากภายนอกชุมชนที่เข้าไปช่วยทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงาน

2.วัตถุประสงค์


2.1 เพื่อสร้างความคึกคักมีชีวิตชีวาให้กับเยาวชนในพื้นที่สามแพร่ง (แพร่งภูธร แพร่งนรา
     แพร่งสรรพศาสตร์) และเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเยาวชนพื้นที่และเยาวชนนอกพื้นที่
2.2 เพื่อให้เยาวชนและคนในชุมชนรักและเข้าใจในท้องถิ่น รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจใน
     การพัฒนาท้องถิ่น
2.3 เพื่อให้เกิดสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน รวมถึงเกิดเครือข่ายอาสาสมัคร  

3.กลุ่มเป้าหมายที่คาดว่าจะเข้าร่วมกิจกรรม (1,000 คน)


3.1 เยาวชนในพื้นที่แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์ และเยาวชนที่สนใจ
3.2 กลุ่มพ่อแม่ ผู้ปกครอง กลุ่มเยาวชน และอาสาสมัครที่เข้าร่วมกิจกรรม
3.3 กลุ่มเครือข่ายศิลปิน

4.ระยะเวลาในการดำเนินการ

- ช่วงเตรียมการ วันที่ 1ธันวาคม 48 – 13 มกราคม 49   -วันงาน วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2549 เวลา 09.00-15.00 น.

5.รูปแบบของงาน

“ งานวันเด็ก ย้อนยุคร้อยปีเมืองเก่า ” รวมใจกันใส่ชุดไทย ย้อนบรรยากาศแบบไทยๆ ร่วมสมัยด้วยศิลปะและดนตรีที่มีสีสันของเยาวชน

6.กิจกรรมภายในงาน แบ่งออกเป็น 5 กิจกรรมย่อย ดังนี้

•  กิจกรรมแรลลี่ เวลา 9.30-11.30 น. “ สืบตำนานอาหารอร่อย รอบเมืองเก่า ” โดยมีรูปแบบ คือ ให้เยาวชน และครอบครัวของตนเอง ช่วยกันเดินตามหา “ ร้านอาหารอร่อย ” ในย่านสามแพร่ง โดยจะมีแผนที่ให้เดินตาม หาผู้เข้าร่วมต้องไปสัมภาษณ์ หรือเก็บข้อมูล (หากจะชิมด้วยยิ่งดี) และนำแบบฟอร์มนั้นกลับมาที่ซุ้มอำนวยการ หากครอบครัวของเยาวชนท่านใด กรอกข้อมูลได้สมบูรณ์ที่สุด รวมทั้งบรรยายรสชาติของอาหารได้เห็นภาพ (ชวนไปกินตาม) ได้ก็จะได้รับของรางวัล
•  กิจกรรมบนเวที เวลา 9.30-15.00 น. (สลับกับการจัดกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมหน้าเวที) การแสดงที่มีสีสัน มากมาย อาทิ การแสดง เด็กกรุงเก่ารักเมืองกรุง โดยเยาวชนย่านสามแพร่ง การแสดงละครหุ่น โดยคณะผู้แสดงและเยาวชน บ้านศิลปะรชฏ การแสดงของเครือข่ายชุมชนเขตจอมทอง การแสดงดนตรีของเยาวชนรักกรุงเทพ และการแสดงของเครือข่ายชุมชนอื่น ๆ อีกมากมาย
•  ซุ้มกิจกรรม เวลา 9.00-15.00 น. บริเวณสองข้างทางเดินบริเวณ ลานภูธเรศ ประกอบด้วย บูธแลกของเล่น จากสถาบันคีนันและมูลนิธิมิตรภาพสู่ท้องถิ่น บูธสอยดาวจากโครงการมูลนิธิชุมชนกรุงเทพ บูธเครือข่าย เยาวชนอาสารักกรุงเทพ (กิ๊กบางกอก) ชักชวนเด็ก ๆ เล่นเกมสร้างสรรค์ บูธนิทรรศการภาพเมืองเก่า และ บูธจากองค์กรเครือข่ายพันธมิตร
•  ลานกิจกรรม เวลา 9.30-15.00 น. สลับกับการจัดกิจกรรมบนเวที อาทิ กิจกรรมเก้าอี้ดนตรี แข่งเดินกะลา กินวิบาก ล้วงน้ำแข็ง เหยียบลูกโป่งมหาสนุก เกมสนุกคิดเพื่อสร้างสรรค์ให้ไข่บินได้ และเกมสนุก ๆ อีกหลากหลาย รวมทั้งการประกวดการแต่งกาย ย้อนยุคร้อยปีเมืองเก่า

7.สถานที่ประสานงาน

- สถานที่จัดกิจกรรม : ลานภูธเรศ - สถานที่ติดต่อประสานงาน : สำนักงาน Bangkok Forum เลขที่ 106 ถ . แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200    โทรศัพท์และโทรสาร หมายเลข 0-228-1362-3 - บริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี โครงการบางกอกฟอรั่ม เลขที่บัญชี 156-1-08713-0 ธนาคารกรุงไทย สาขามหานาค บัญชีออมทรัพย์

8.ตัวชี้วัด

8.1 เยาวชนและผู้ที่สนใจ เข้าร่วมงานและทำกิจกรรมร่วมกันอย่างน้อย 500 คน
8.2 เกิดความร่วมมือภายในชุมชน ในประเด็นการร่วมลงขันเพื่อการระดมทุนในการจัดงานทั้งการบริจาค
     สิ่งของทุนทรัพย์ และแรงงาน
8.3 เกิดอาสาสมัครในชุมชน เข้ามาร่วมงานกับบางกอกฟอรั่มอย่างน้อย 10 คน

9.ผลที่คาดว่าจะได้รับ

9.1 เยาวชนในพื้นที่สามแพร่ง (แพร่งภูธร แพร่งนรา แพร่งสรรพศาสตร์) สนใจเข้าร่วมกิจกรรมอย่างมีความสุข
     และสนุกสานกับกิจกรรมที่จัดขึ้น และอยากให้จัดอีก
9.2 เยาวชนและคนในชุมชนเกิดสำนึกรักท้องถิ่น รวมถึงการกระตุ้นให้เกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป
9.3 เกิดสังคมแห่งการให้และการแบ่งปัน รวมถึงเกิดเครือข่ายอาสาสมัคร 10. ผู้ประสานงาน

นางสาวโสธรสินี สุภานุสร หมายเลขโทรศัพท์และโทรสาร 0-2228-1362 หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 0-9703-6823

 

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]