หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 
โครงการเยาวชนอาสาสมัคร ( We Volunteer )  เป็นโครงการที่บางกอกฟอรั่ม และเครือข่ายเยาวชนอาสารักกรุงเทพฯ ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการสร้างเสริมสุขภาพแห่งชาติ (สสส.) สำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพแห่งชาติ (สปรส.) คณะทำงานเด็กและเยาวชน 76 จังหวัด กระทรวงสาธารณสุข สำนักข่าวเด็กและเยาวชน ขบวนการตาสับปะรด เครือข่ายพระสงฆ์ องค์กรด้านเด็กและเยาวชน จัดขึ้นในช่วงวันที่ 21-23 มีนาคม 2548 เป็นกิจกรรมที่ให้เยาวชนได้ไปออกค่ายอาสาสมัคร ณ พื้นที่ประสบภัย 6 จังหวัด
อาสาสมัครทุกคนตั้งใจจริง เพื่อช่วยเหลือผู้อื่นอย่างเต็มที่และเต็มใจ
บรรยากาศระหว่างทำกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน
อาสาสมัครทุกคนเกิดความสุขกายและสุขใจที่ได้ทำประโยชน์เพื่อผู้อื่น
[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]