หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก

สรุปประเด็นสำคัญการประชุม Big Bang สยาม ๒๕๔๘ รวมพลคนรักสยาม
ห้องประชุม 2-3 ชั้น 11 โรงแรมปรินซ์พาเลส มหานาค

 

ผลการประชุมสามารถสรุปสาระสำคัญได้ 7 หัวข้อใหญ่ และหลังจากนั้นที่ประชุมได้ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อบรรลุผลในเชิงปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็นที่ 1 สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ด้วยการปฏิรูปการศึกษา และมีพื้นที่ทางวัฒนธรรมให้แก่สังคม

รูปธรรมของรัฐบาล
Action :

 • แนะนำความรู้ด้านสุขภาพ (สาธารณสุข)
 • ศูนย์การพัฒนาครู เช่น EQ, DQ, IQ (ครูปฏิรูปตัวเองก่อน)
 • มีช่องส่ง TV มีสื่อ TV ชุมชนที่ชุมชนบริหารจัดการเอง สื่อวิทยุ ฯลฯ
 • คณะกรรมการจัดการศึกษามาจากการคัดเลือกทั่วไป
 • ยกฐานะการศึกษาขึ้นทั้งในระบบและนอกระบบ คือ นอกระบบเน้นการเรียนรู้ในชุมชนของตนเอง และตามอัธยาศัย
 • สอนการวางแผนชีวิตให้เยาวชนรู้จัก

Concept :

 • ศึกษาธิการ, เกษตร, สาธารณสุข ทำงานเป็นองค์รวม
 • เนื้อหาการศึกษากำหนดโดยท้องถิ่น (หลักสูตรซึ่งเกี่ยวกับเนื้อหาโดยท้องถิ่น)
 • การศึกษาควรครอบคุมทุกชาติ ภาษาในไทย เช่นกลุ่มผู้ลี้ภัย
 • เน้นการเรียนรู้ภาคปฏิบัติ
 • ใช้หลักไตรสิกขา (ฟัง, คิด, ทำ) แทรกในการศึกษาและชุมชน สอนกระบวนการเรียนรู้(ส่งเสริมกระบวนการวิจัย)
 • ยกสถานะภาพของครู
 • สอนให้เด็กมีจริยธรรม ธรรมะ มีจิตสำนึกในการรักความเป็นไท
 • อยากได้คนที่มีความรู้มาเป็นครู

 รูปธรรมของประชาชน
Action :

 • ส่งเสริมการทำประชาพิจัยในชุมชน
 • ศูนย์พ่อแม่ ให้ความรู้เยาวชนที่ถูกทาง
 • มีชมรมส่งเสริมความเป็นเยาวชนทุกชุมชน
 • สร้างแหล่งการเรียนรู้นอกห้องเรียนรองรับ เช่น วัด อบต. บ้าน โรงเรียน มีการเพิ่มวัฒนธรรม
 • การสร้างเครือข่ายอาสาสมัครให้เป็นเวทีการเรียนรู้
 • มีพื้นที่และโอกาสให้ทุกคนได้แลกเปลี่ยนความรู้
 • จัดตั้งกลุ่มประชาชนดูแลสื่อ (ปัจจุบันมีมูลนิธิสื่อสีขาว ซึ่งรัฐบาลเป็นเจ้าของ)

Concept :

 • ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึกรักคุณค่าความเป็น MAN รักท้องถิ่นของตนเอง
 • ลดกระแสบริโภคนิยม
 • มีการศึกษาแบบองค์รวมตลอดชีวิต
 • สร้างภูมิอดกลั้นต่อความแตกต่างแสวงหาความเข้าใจผู้อื่น
 • การเรียนรู้เกี่ยวกับชีวิตโดยใช้ธรรมะใส่ในการศึกษา

Technique :

 • การทำงานร่วมกันต้องไร้อคติ

ประเด็นที่ 2 การสร้างสังคมสันติสุขด้วยพลังสร้างสรรค์ ของเยาวชน และครอบครัวเพื่อเอาชนะยาเสพติดและภัยอื่นๆทางสังคม

ลักษณะสังคมสันติสุข

 • การศึกษาทั่วถึง
 • เศรษฐกิจดี คนมีอาชีพ
 • มีความปลอดภัยในทรัพย์สินและชีวิต
 • การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี
 • การมีค่านิยมไทยที่ถูกต้อง
 • ผู้คนในสังคมมีศีลธรรม และมีจิตสำนึกที่ดี

พลังสร้างสรรค์เยาวชนและครอบครัว

 • ครอบครัว
      - พ่อแม่ เป็นตัวอย่างที่ดี
      - ญาติ
 • ศูนย์อนามัยชุมชนของครอบครัว
 • การส่งเสริมอาชีพตามความถนัด(การมีส่วนร่วม)
 • การใช้ทรัพยากรของท้องถิ่น
 • บุคคล
 • สื่อท้องถิ่นภายในชุมชน
 • เผยแพร่ข่าวดีๆ เชิดชูคนดี และชื่นชมครอบครัวดี
 • แจ้งข้อมูลข่าวสารในชุมชนเรื่องชุมชน และสนับสนุนให้เกิดสื่อของชุมชน
 • สิ่งแวดล้อม
 • การเรียนรู้ จัดการสิ่งแวดล้อม ให้เยาวชนมีส่วนร่วม เช่นธนาคารขยะ
 • วัฒนธรรมท้องถิ่น
 • ให้การเรียนรู้ และเผยแพร่ให้คนรู้จัก โดยใช้ภูมิปัญญาชุมชน เช่น กีฬา ดนตรี ฯลฯ
 • เครือข่ายเยาวชน
 • กิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ค่ายอาสาเรียนรู้ประสบการณ์
 • ADULT WATCH ให้รู้เท่าทันสื่อ ขยายแนวร่วมกัน
 • จัดเวทีสาธารณะในชุมชน
 • จัดต่อเนื่องเป็นระยะๆ
 • ใช้ถกปัญหากัน
 • คุยเรื่องดีๆ
 • เปิดโอกาสให้เยาวชนเป็นผู้นำร่วมกำหนดตัดสินใจในทุกเรื่องของชุมชน
 • เครือข่ายเฝ้าระวัง
 • ยาเสพติด
 • ความปลอดภัย
 • ฯลฯ

ประเด็นที่ 3 พัฒนาประชาธิปไตยที่ยืนอยู่บนคุณค่า ทางศีลธรรมโดยประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบายสาธารณะและมีธรรมาภิบาล

1. ทบทวนสถานการณ์ประชาธิปไตย

 • ถูกครอบงำทางด้านการเมือง
 • กลไกทางรัฐธรรมนูญถูกปิดกั้น (ม. 76 )
 • รัฐบาลใช้กลไกรัฐธรรมนูญในการได้เปรียบทางการเมืองและบิดเบือนรัฐธรรมนูญ
 • ประชาชนส่วนมากไม่รู้สิทธิพลเมืองและภาครัฐบาลไม่สนับสนุน
 • ส.ส. และส.ว.ไม่อิสระและใช้เงินมาก

2. ความหมายธรรมาภิบาล และนโยบายสาธารณะ

 • ประชาคมเรียนรู้ธรรมาภิบาล
 • โปร่งใส, มีส่วนร่วม, ตรวจสอบได้ และนโยบายสาธารณะ
 • สิ่งที่สังคมต้องการ เสนอมาจากภาคประชาชน

3. ประชาชนจะทำอะไร

 • จัดตั้งกลุ่มองค์กรและสร้างเครือข่ายเพื่อแสดงพลัง
 • จัดระบบองค์กรและเผยแพร่ความรู้ และให้มูลข่าวสารที่เพียงพอ แก่ประชาชน
 • ให้ประชาชนและสื่อมีการติดต่อสื่อสารที่สัมพันธ์กัน
 • ให้รัฐสภาพมีอำนาจโดยประชาชนจัดตั้งองค์กรโดยมีส่วนร่วมศึกษากลไกรัฐสภา
 • ศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภาและมาจากกลุ่มหลากหลาย
 • ประชาชนต้องเลือกนักการเมือที่ไม่ใช่นักเลือกตั้ง

ทำอย่างไรให้เป็นจริง

 • จัดประชุมองค์กรที่สนใจและประสานงานกับศูนย์กิจกรรมร่วมรัฐสภาและให้การรับรองสถานภาพอาสาสมัคร
 • ประชาชนมีส่วนร่วมกิจกรรมด้านการเมืองในทุกระดับ
 • การรวมกลุ่มอย่างมีคุณภาพและมีสิทธิเรียกร้องและต่อรอง

4. รัฐบาลจะทำอย่างไร

 • ให้รัฐบาลปฏิบัติตาม (ม. 76 ) เพื่อส่งเสริมนโยบายสาธารณะภาคประชาชนอย่างเคร่งครัด
 • ให้เร่งออก พ.ร.บ. รับฟังความคิดเห็นประชาชน
 • เร่งออก พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ร.บ.ป่าชุมชน
 • จัดระบบสารสนเทศพร้อมบริการแก่ประชาชน
 • รัฐบาลหยุดแทรกแซงองค์กรอิสระ
 • โครงการของรัฐขนาดใหญ่ต้องมีประชาวิจารณ์
 • รัฐบาลบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล

ทำอย่างไรให้เป็นจริง

 • ประชาชนมีพลังและมีความน่าเชื่อถือ
 • รัฐบาลสนับสนุนเวทีประชาคมต่างๆ เพื่อร่วมผลักดันข้อเสนอข้างต้นให้เป็นจริง

ประเด็นที่ 4 สร้างความมั่นคงในประเทศบนพื้นฐานทางความเชื่อ, วัฒนธรรม และเคารพต่อธรรมชาติรวมทั้งศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์

ปัจจัยที่สนับสนุนความมั่นคง

 • คน รู้จักรักสามัคคี เอื้ออาทร และสมานฉันท์
 • จิตสำนึก ดำรงเอกลักษณ์ความเป็นไท
 • เศรษฐกิจ ระบบการเงินพอเพียง เป็นจริง ตรวจสอบและธรรมาภิบาล
 • ค่านิยม ปลูกฝังจริยธรรมเด็ก
 • ประเพณีวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 • วิถีชีวิตโดยยึดหลักของศาสนา (แก่นแท้ของศาสนา) เฝ้าระวังผู้เผยแพร่ศาสนาแบบผิดหลักความจริง
 • ทรัพยากร ไม่ทำลาย ใช้ทรัพยากรแบบได้ประโยชน์สูงสุด ยั่งยืน และปลูกป่าทดแทน
 • สื่อที่เป็นจริง ทันต่อสถานการณ์
 • คอรัปชั่น นักการเมืองและประชาชน
 • การยอมรับวิถีชีวิต วัฒนธรรมดั่งเดิมของท้องถิ่น
 • ลดกระแสวัตถุนิยม เทคโนโลยีที่มากเกินความเป็นจริง
 • สังคมแบบความเคารพบนความแตกต่างหลากหลาย มีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ไม่มีความคิดการแบ่งแยกประเทศ และอ้างสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของ
 • สถาบันครอบครัว เป็นแบบผัวเดียว เมียเดียว
 • การศึกษาแบบบูรณาการ (วิถีการดำรงชีวิต, ความหลากหลายของมนุษย์ชาติ และไม่ยึดติด) เพิ่มเนื้อหาแนวทางการทำงานของข้าราชการ และพัฒนาการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบ
 • เคารพต่ออัตลักษณ์
 • รัฐบาลยอมรับวิถีชีวิตของชนกลุ่ม รับในสิ่งที่เป็นมากกว่าการยัดเยียดด้วยกฎหมายรัฐ

ประเด็นที่ 5 พัฒนาเศรษฐกิจไทยโดยประสานความรู้กับภูมิปัญญา และทรัพยากรท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่การลดช่องว่างระหว่างความร่ำรวยและความยากจน

เป้าหมาย : เพื่อลดช่องว่างให้เกิดความเท่าเทียมโดยใช้ภูมิปัญญาและทรัพยากรท้องถิ่น

แนวคิดในการแก้ไข : สร้างศูนย์ข้อมูล

 • ด้านทรัพยากรบุคคลและทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
 • ด้านพฤติกรรมการบริโภคของคนในท้องถิ่น
 • ที่มาของผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด
 • การถ่ายทอดความรู้รวมตัวพูดคุย แก้ปัญหาร่วมกัน
 • สร้างหลักสูตรท้องถิ่น เพื่อนำมาความหลากหลายมาใช้ประโยชน์

ประเด็นที่ 6 สร้างระบบ กระบวนการ กลไกและวัฒนธรมในการเอาชนะคอรัปชั่นใน 1 ปี

1. ออกกฎหมาย (ทบทวน ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลง)

 • ให้ประชาชนมีส่วนร่วมจริง
 • ตรวจสอบกระบวนการเลือกตั้ง
 • ตรวจสอบงบประมาณ
 • ตรวจสอบบริษัททำบัญชี
 • ตั้งกองทุนต้านคอรัปชั่น

2. เสริมกลไกภาคประชาชนในกระบวนการในการตัดสินใจ ในการรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร โดยเฉพาะที่มีผลต่อชุมชนและสังคม

3. สื่อเพื่อการตรวจสอบวัฒนธรรมชุมชน

4. กระบวนการสร้างค่านิยม

 • ผ่านระบบการศึกษา
 • ระบบลงโทษทางสังคม
 • การยกย่องคนดี เช่น การให้รางวัล สวัสดิการ และความมั่นคงต่อชีวิตและครอบครัว
 • สร้างเครือข่ายหรือสมัชชาต้านคอรัปชั่น ในชุมชน อำเภอ จังหวัดและประเทศ

ประเด็นที่ 7 ผลักดันให้สื่อกระแสหลัก เป็นพลังในการสร้างสรรค์ปัญญา ศีลธรรม และวัฒนธรรมอันดีงาม อีกด้านหนึ่ง พัฒนาระบบสื่อภาคประชาชน ให้มีบทบาทในการขยายการเรียนรู้ของสังคม

1. ประเภทของสื่อ

 • กระแสหลัก เช่น สื่อสิ่งพิมพ์ นิตยาสารและวารสาร, สื่อทาง TV ,สื่อทางวิทยุและสื่อทาง Internet
 • สื่อภาคประชาชน เช่น วิทยุชุมชน และสื่อทาง Internet

2. ความคาดหวังจากสื่อ

 • ประชาชนเป็นเจ้าของวิทยุชุมชน
 • ให้ถูกต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ ปี 2540
 • ทุกสื่อต้องรับผิดชอบต่อสังคม
 • เกิดวิทยุชุมชนทุกชุมชน
 • เป็นวิทยุชุมชนเกื้อหนุนประชาชน
 • มีงบประมาณพิเศษรองรับการจัดทำสื่อชุมชน
 • มีการสร้างการเรียนรู้
 • มี TV เฉพาะจังหวัด

3. ปัญหาและอุปสรรค

 • มีการครอบงำความรู้ประชาชน
 • วิทยุชุมชนกลายเป็นสื่อขายทุน
 • ไม่คำนึงถึงประชาชน
 • สื่อชุมชนขาดแคลนทุนและอุปกรณ์
 • สื่อเป็นพิษ เช่น สื่อโฆษณาขนม สื่อลามก สื่อที่โฆษณาเกินจริง และสื่อที่สร้างค่านิยม “ บริโภคนิยม”

4. การบริหารจัดการ (เพื่อการแก้ไข)

 • ผลักดันให้มีการจัดสรรคลื่นความถี่
 • สร้างสื่อทางเลือก
 • เพิ่มสื่อภาคประชาชน 50 %
 • ต่อต้านความชั่วร้ายของผู้แทน
 • เยาวชนสามารถสร้างสื่อของตน
 • สร้างกองทุนสนับสนุน
 • สร้างมาตรการสื่อสร้างสรรค์
 • ควบคุมโฆษณาให้ดี
 • เลิกกฎหมายที่มีอุปสรรค
 • ใช้เทคนิคสื่อโดยเข้าใจผู้รับ
 • บริหารคุณธรรมและจริยธรรมสื่อโดยจัดการอบรม
 • ให้ความรู้กับผู้รับสื่อ
  แก้กฎหมายที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]