หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
ชีวิตพอเพียง... เสียงสะท้อนจากคนท้องถิ่นทวีวัฒนา
โดย อาภรณ์ จันทร์สมวงศ์ อาสาสมัครบางกอกฟอรั่ม
 


นับตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๔๘ จนถึงปัจจุบัน บางกอกฟอรั่มได้เข้าไปหนุนเสริมเชิงกระบวนการเพื่อเพิ่มศักยภาพให้แก่ชุมชนเมืองโดยได้ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร ภายใต้โครงการสนับสนุนการจัดตั้งกองทุนสุขภาวะกรุงเทพ ที่ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนา สถาบันคีนันแห่งเอเซีย และสำนักงานปฏิรูประบบสุขภาพ และเครือข่ายรวมพลคนรักกรุงเทพฯ ดำเนินโครงการที่เป็นการเชื่อมประสานทรัพยากรต่างๆ ในท้องถิ่น เพื่อนำไปสู่การร่วมสร้าง “ กองทุนสุขภาวะ” ให้เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานคร ซึ่งจะนำไปสู่การสนับสนุนให้กลุ่ม องค์กร เครือข่ายต่างๆ ในกรุงเทพฯ มีทุนดำเนินงานในการร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมหรือโครงการดีๆ ที่เป็นการพัฒนากรุงเทพฯ ให้น่าอยู่ โดยได้ริเริ่มนำร่องใน ๔ เขต คือ เขตพระนคร เขตหนองจอก เขตจอมทอง และเขตทวีวัฒนา

จากกระบวนการขับเคลื่อนงานที่เกิดขึ้น บางกอกฟอรั่มได้พบข้อสะท้อนที่สำคัญจากคนในชุมชน คือ แม้ว่าจะเป็นชาวกรุงเทพ แต่ก็น่าจะกลับมาอยู่บนวิถีของความพอเพียง หรือ “ เศรษฐกิจพอเพียง” “ ชีวิตพอเพียง” ซึ่งหากนับแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสถึงเรื่องนี้เมื่อเดือนธันวาคมปี ๒๕๔๐ ในยุคฟองสบู่แตก ไม่นับย้อนหลังไปก่อนหน้านั้น ก็เป็นเวลาเกือบ ๑๐ ปีแล้ว ที่เรื่องนี้ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงเป็นช่วงๆ บางครั้งบางคราว และได้เป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งในปี ๒๕๔๙ นี้เอง ในปีแห่งการเฉลิมฉลองการครองสิริราชสมบัติครบ ๕๐ ปี อันเป็นจังหวะสำคัญยิ่ง ที่สังคมไทยจะได้มีโอกาสหันกลับมาทบทวนและดำเนินการถึงเรื่องนี้กันอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม

...หลังจากที่บางกอกฟอรั่มได้ดำเนินงานร่วมกับชุมชนนำร่องในเขตกรุงเทพฯ ดังกล่าว มาร่วม ๒ ปี วันนี้เราจะไปสำรวจกันถึงความคิด ความเห็น และวิถีชีวิตของคนกรุงเทพฯ บางส่วนกัน เพื่อทำความเข้าใจ และเปิดมุมมองในเรื่องนี้กันให้กว้างขวางขึ้น จากคนท้องถิ่นเขตทวีวัฒนา ซึ่งเดิมเป็นส่วนหนึ่งของอำเภอตลิ่งชัน จ.ธนบุรี ต่อมามีการเปลี่ยนแปลงลักษณะการปกครองท้องที่มาเป็นลำดับ จนมาเป็นเขตทวีวัฒนาเมื่อต้นปี ๒๕๔๑ มานี้เอง และถือว่าเป็นย่านชานเมืองที่เป็นปอดของคนกรุงเทพฯ ก็ว่าได้ ด้วยว่าวันนี้ทวีวัฒนา ยังคงพื้นที่เกษตรกรรมเอาไว้ได้ มีการเพาะปลูกพืชผักหมุนเวียนตลอดทั้งปี รวมทั้งสวนไม้ดอก-ไม้ประดับ และที่ทำชื่อเสียงและนำรายได้ให้กับเกษตรกรมาก ได้แก่ การปลูกกล้วยไม้ แถมยังเต็มไปด้วยคูคลองจำนวนมากที่น้ำยังคงใส แม้จะมีสิ่งก่อสร้าง ชุมชนหมู่บ้านจัดสรรผลุดขึ้นมากมายก็ตาม...

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]