เรื่องเด่น

๐Wish & Pray for Japan @ สวนเบญจสิริ ข้างเอ็มโพเรียม วันเสาร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๔ .. มาร่วมส่งแรงใจเพื่อพี่น้องชาวญี่ปุ่นกันนะครับ

๐ถอดบทเรียนเครือข่ายชุมชนด้านการจัดการทุนและศักยภาพชุมชนด้วย PAR คลิก

๐ เรื่องเล่าจากเวทีความมั่นคงในระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์เป็นพระประมุข สมุทรสงคราม คลิก

   
สวัสดีครับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ www.bangkokforum.net ทุกท่านครับ ก่อนอื่นเราอยากจะแนะนำบางกอกฟอร่มให้ท่านรู้จักสั้นๆ ครับว่า บางกอกฟอรั่ม คือ กลุ่มคนที่รวมตัวกันในลักษณะองค์กรอิสระ ที่มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้ประชาชนตื่นรู้ มีจิตสำนึกแห่งความเป็นพลเมืองที่ร่วมรับผิดชอบต่อสาธารณะ เป็นธุระให้ส่วนรวม บางกอกฟอรั่มทำหน้าที่เป็นผู้เอื้อเชิงกระบวนการ (Facilitator) ชวนคิด ชวนคุย จัดกระบวนการเรียนรู้ และเสริมพลังให้ปัจเจกบุคคล กลุ่ม ชุมชน เครือข่าย ตระหนักรู้ถึงบทบาทและพลังในการขับเคลื่อนสร้างสรรค์เมืองให้มีชีวิตชีวาของตนเอง
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

บทความ

๐ ถอดบทเรียนการจัดการทุน และศักยภาพชุมชนด้วย PAR
ถอดบทเรียนเครือข่ายสามชุมชน
การวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมหรือการวิจัยแบบ PAR เป็นทั้งกระบวนการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม การพัฒนาองค์กรจัดการตนเองเป็นกลุ่ม และกระบวนการวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ๆขึ้นจากความเป็นจริงทางการปฏิบัติของสังคม อ่านต่อ...

โครงการปัจจุบัน

๐ โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชน โดยรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
โครงการเสริมสร้างสุขภาวะชุมชนโดยรอบศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ
สืบเนื่องจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จะย้ายสำนักงานจากอาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ สนามเป้า ไปยังสวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ภายในซอยงามดูพลี เขตสาทร และจะพัฒนาอาคารให้เป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ อ่านต่อ...

Please support our activities @ Wish and Pray for Japan


บางกอกฟอรั่ม
บางกอกฟอรั่ม
๑๐๔ ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๐๐
โทร.๐๒-๖๒๒-๒๓๑๖, ๐๒-๒๒๘-๑๓๖๒

Free Stats 

๐ เรื่องเล่าจากแพร่
เรื่องเล่าจากแพร่
มืองแพร่เป็นจังหวัดเล็กๆ ที่เงียบสงบทางภาคเหนือของประเทศไทย เดิมเคยมีสินค้าประจำจังหวัดที่ทำรายได้เป็นมูลค่ามหาศาล ส่งผลให้มีการพัฒนาการของเมืองอย่างก้าวกระโดด เมื่อประมาณแปดสิบปีที่ผ่านมานั้น คือ ไม้สัก ซึ่งเป็นที่ยอมรับทั่วกันว่าเป็นไม้ที่มีคุณภาพดีที่สุดในโลก อ่านต่อ...

๐ โครงการพัฒนาธุรกิจเพื่อสังคม Happy Travel @ Phrae
Happy Travel @ Phrae
Happy Travel @ Phrae คือ การกิจกรรมที่ท่านจะได้เป็นส่วนหนึ่งของการฟื้นบ้านเก่าเมืองแพร่ให้มีชีวิตขึ้นมาอีกครั้ง เพราะในบ้านเก่าเมืองแพร่ในปัจจุบัน จะพบว่ามีเพียงผู้สูงอายุและเด็กอาศัยอยู่จำนวนมาก ขณะที่วัยรุ่น วัยแรงงานต่างอพยพไปยังหัวเมืองใหญ่ อ่านต่อ...

๐ เรื่องเล่าจากค่ายยุวเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม
เรื่องเล่าจากค่ายยุวเกษตรเพื่อสิ่งแวดล้อม
ปัญหาประการหนึ่งที่เกิดขึ้นในภาคการเกษตร ในเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็นพื้นที่ประมาณ 60,000 ไร่ ได้แก่ การที่เกษตรกรใช้สารเคมีเพื่อการเกษตร โดยไม่จำเป็นในนาข้าว อันได้แก่ ยาฆ่าแมลง และปุ๋ยเคมี ทำให้ต้นทุนการ ผลิตข้าวสูงมากขึ้นโดยไม่จำเป็น อ่านต่อ...
๐ โครงการฟื้นเมืองเก่าให้มีชีวิต ซอยพระเจน
ชุมชนตลาดเก่า ซอยพระเจน
ชุมชนซอยพระเจน เป็นชุมชนเก่าแก่ที่ตั้งอยู่บนที่ดินของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ชุมชนซอยพระเจนแต่ดั้งเดิมเป็นพื้นที่เศรษฐกิจของย่านนี้เพราะมีตลาดขายสินค้าทั้งของสด ของแห้ง เครื่องใช้ในบ้านและครัวเรือนมากมาย แต่ด้วยการพัฒนาของเมืองที่เจริญเติบโตอย่างรวมเร็ว อ่านต่อ...

๐ เรื่องเล่าจากญี่ปุ่น
JENESYS Program
ในเดือน กรกฎาคม ๒๕๕๓ ผมได้รับโอกาสจากเจแปนฟาวน์เดชั่น และบางกอกฟอรั่ม ไปศึกษาดูงานเรื่อง Community Design ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการของ JENESYS โปรแกรม หรือ Japan – East Asia Network of Exchange for Students and Youths อ่านต่อ...