หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
 
 

เมื่อวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2549 กลุ่มเยาวชนจากเครือข่ายเยาวชนใส่ใจบ้านเมือง ร่วมกันจัดสัมมนาเยาวชน Youth Caf? โดยมีหัวข้อ “เยาวชนจะมีส่วนร่วมในการปฏิรูปการเมืองได้อย่างไร” เริ่มเปิด Caf? ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ โดยใช้กระบวนการ World Caf? ที่เน้นรูปแบบการพูดคุยแบบสบายๆ เป็นกันเอง เสมือนนั่งอยู่ในร้านกาแฟ มีท่านอ.ชัยวัฒน์ ถิระพันธุ์ เป็นวิทยากรกระบวนการในการช่วยตั้งคำถามให้เยาวชนได้ระดมความคิดเห็น ค้นหาประกายไฟที่ลุกโชนในตนเอง และประกายไฟนั้นเป็นสิ่งผลักดันให้เยาวชนแสดงออกมาอย่างไรได้บ้าง ประกายไฟของเยาวชนก่อเกิดเป็นพลังบริสุทธิ์ที่เป็นอีกหนึ่งเสียงสะท้อน เพื่อเรียกร้องให้สังคมมีความเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

ภายในงานเยาวชนยังได้ร่วมกันคิดวางแผนกิจกรรม (Action Plan) ที่แสดงออกถึงการใส่ใจปัญหาบ้านเมือง การมีส่วนร่วมในสิ่งที่เยาวชนสามารถทำได้ โดยกลุ่มเยาวชนเสนอความคิดว่าจะทำสื่อเพื่อประชาธิปไตยภาคเยาวชน ในรูปของแผ่นพับ ใบปลิวแทง การ์ตูน หรือจัดกิจกรรมเสวนาระดมความคิดเห็นในหัวข้อทางการเมือง ในรูปแบบของค่ายเยาวชน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิรูปการศึกษา โดยจัดกิจกรรมเสวนา ระดมความคิดเห็นแบบ Campus tour เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนตามภูมิภาคต่างๆ ได้แสดงความคิดเห็นด้วย เพื่อนำข้อมูลที่ได้เป็นตัวแทนเสียงจากเยาวชนในการร่วมกำหนดนโยบายปฏิรูปการศึกษา

ส่วนบรรยากาศภายในงานเป็นไปอย่างสนุกสนาน เพราะมีเยาวชนเป็นผู้สร้างสีสันทางความคิดอย่างหลากหลาย ผลจากการระดมความคิดของเยาวชนในครั้งนี้ทำให้เยาวชนมีกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบมากขึ้น รู้จักการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูล อีกทั้งได้มีพื้นที่ในการแสดงออกเพิ่มขึ้น

ภายในงานมีเยาวชนให้ความสนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก และได้มีการจับกลุ่มเพื่อ
ระดมความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ World Cafe' ซึ่งเป็นรูปแบบการพูดคุยแบบสบายๆ เป็นกันเอง

เยาวชนร่วมกันระดมความคิดเห็น และนำเสนอความคิดผ่านรูปภาพ,
Mind Mapping ตามจินตนาการ เพื่อนำเสนอความคิดให้เพื่อนเยาวชนได้รับทราบด้วย

เยาวชนมีรูปแบบการนำเสนอความคิดที่สร้างสรรค์ โดยใช้การแสดงจากหุ่นมือ
 เพื่อถ่ายทอดความคิดเห็นจากการระดมความคิดภายในกลุ่มให้เพื่อนทราบ

เยาวชนแสดงความคิดเห็นตามโจทย์ที่วิทยากรตั้งไว้ ซึ่งแสดงออกถึงการใส่ใจปัญหาบ้านเมือง
[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]