หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก

กิจกรรม เวทีสรุปบทเรียนและนำเสนอผลงานระดับเขต

 
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ที่ผ่านมา ชมรมรักถิ่นเขตทวีวัฒนา เครือข่ายชุมชนเขตทวีวัฒนา และบางกอกฟอรั่มได้ร่วมจัดกิจกรรม เวทีสรุปบทเรียนและนำเสนอผลงานระดับเขต โครงการ “ ต้นกล้าความดี: เครือข่ายคุณธรรมพื้นที่นำร่อง เขตทวีวัฒนา ” ณ ห้องประชุมสำนักงานเขตทวีวัฒนา โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) กิจกรรมในวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตทวีวัฒนากล่าวเปิดงาน และตัวแทนจากศูนย์คุณธรรมเข้าร่วมสังเกตการณ์อย่างมีส่วนร่วม โดยมีสมาชิกชมรมรักษ์ถิ่นเขตทวีวัฒนา เครือข่ายชุมชน ตัวแทนสำนักงานเขตทวีวัฒนา ทั้งฝ่ายการศึกษาและฝ่ายพัฒนาชุมชน เยาวชนและอาจารย์จาก โรงเรียนทวีวัฒนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล และโรงเรียนวัดปุรณาวาส รวมกว่า 80 คน เข้าร่วมเรียนรู้และถอดบทเรียนโครงการในครั้งนี้
กระบวนการเริ่มต้นจากการนำเสนอขั้นตอนการดำเนินโครงการฯ ที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการร่วมกับทางชมรมรักษ์ถิ่นเขตทวีวัฒนาและศูนย์คุณธรรม เมื่อได้รับการสนับสนุนโครงการฯ กิจกรรมแรก คือ เวทีระดมสมอง : ให้นิยามคำว่า“ คุณธรรม” และตัวอย่าง“ คนดีต้นแบบ” ในเขตทวีวัฒนา นำข้อมูลที่ได้จากเวทีระดมสมองไปเป็นข้อมูลจัดอบรมแกนนำเยาวชน “ ค้นหาความดี เขตทวีวัฒนา” เพื่อให้เยาวชนที่เข้าร่วมติดเครื่องมือทางความคิดและออกไปค้นหาความดีในชุมชนของตนเอง จากนั้นแต่ละโรงเรียนได้จัดให้มีการนำเสนอผลงานในระดับโรงเรียนเพื่อให้นักเรียนในโรงเรียนได้เรียนรู้ถึงคุณธรรมความดีในชุมชนของตนเอง เพื่อให้ผลงานของเยาวชนต้นกล้าความดีเป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนในเขตทวีวัฒนา ทางโครงการจึงได้จัดให้เกิดเวทีนำเสนอผลงานในระดับเขตและถอดบทเรียนโครงการเพื่อการพัฒนาอีกรูปแบบหนึ่งของการปลูกฝังคุณธรรมในสังคมไทย
การนำเสนอผลงานเริ่มต้น เยาวชน จาก โรงเรียนทวีวัฒนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล และโรงเรียนวัดปุรณาวาส เยาวชนต้นกล้าความดีนำเสนอกระบวนการทำงานและผลงาน ได้อย่างน่าสนใจ ทั้งในรูปแบบนิทรรศการ และปฏิทินนิทรรศการชนิดตั้งโต๊ะ บุคคลที่ถือเป็นตัวอย่างคนดีที่เหล่าต้นกล้าความดีออกไปค้นหานั้น เป็นบุคคลที่มาจากหลากหลายอาชีพ และมีต้นแบบความดีที่แตกต่างกันออกไป ทั้งด้านความกตัญญู ด้านการเสียสละทำงานเพื่อชุมชน ด้านความมีน้ำใจ ด้านเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต และอื่นๆอีกมากมาย ซึ่งต้นแบบความดีเหล่านี้ถือเป็นตัวอย่างในการดำเนินชีวิตให้กับเยาวชนได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นได้จัดกระบวนการถอดบทเรียนขึ้น โดยแบ่งกลุ่มผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ใหญ่ผู้สนับสนุนโครงการและกลุ่มเยาวชนแต่ละโรงเรียน โดยกลุ่มผู้ใหญ่มีโจทย์ในการร่วมระดมความคิด คือ เรื่องการสนับสนุนโครงการและสนับสนุนเยาวชนต้นกล้านี้อย่างไร ส่วนกลุ่มเยาวชนต้นกล้าความดี ให้โจทย์เรื่องการความประทับใจต่อบุคคลที่ไปค้นหา และกระบวนการค้นหาความดี รวมถึง การได้รับประโยชน์จากการร่วมกิจกรรมโครงการฯนี้ ซึ่งแต่ละวงสนทนาก็ได้สะท้อนมุมมองการดำเนินโครงการได้เป็นอย่างดี และมีเสียงตอบรับให้จัดกิจกรรมเช่นนี้อีก

บรรยากาศในการจัดกิจกรรม เวทีสรุปบทเรียนและนำเสนอผลงานระดับเขต โครงการ “ ต้นกล้าความดี: เครือข่ายคุณธรรมพื้นที่นำร่อง เขตทวีวัฒนา ” เป็นไปอย่างเรียบง่ายและมีกลิ่นอายของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนของชาวทวีวัฒนา ซึ่งตรงจุดนี้ถือเป็นการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของเยาวชนเขตทวีวัฒนาให้มีความพร้อมในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคม ด้วยเพราะมีเครื่องป้องกันตนเองคือ การเรียนรู้คุณธรรมความดีงานในชุมชนทีวัฒนานั้นและปรับประยุกต์สิ่งที่ได้ให้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตต่อไป

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]