หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก

ค่ายเยาวชนค้นหา “ คุณธรรมความดีต้นแบบเขตทวีวัฒนา ”

 

เมื่อวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2549 ที่ผ่านมา ชมรมรักถิ่นเขตทวีวัฒนา เครือข่ายชุมชนเขตทวีวัฒนา และบางกอกฟอรั่มได้ร่วมจัดกิจกรรม ค่ายเยาวชนค้นหา “ คุณธรรมความดีต้นแบบ เขตทวีวัฒนา ” ณ โรงเรียนนวมิน- ทราชินูทิศสตรีวิทยาพุธมณฑล โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์กรมหาชน) ในครั้งนี้มีเยาวชนจาก โรงเรียนทวีวัฒนา จำนวน ๒๐ คน โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล จำนวน ๒๙ คน และโรงเรียนวัดปุรณาวาส จำนวน ๑๘ คน รวมทั้งสิ้น ๖๗ คน ในวันแรกเยาวชนได้เรียนรู้ความหมายคุณธรรมในรูปแบบเขตทวีวัฒนา การทำแผนที่ความดี วิธีการสัมภาษณ์ เทคนิคการถ่ายภาพ และวิธีการเขียนบทความ เพื่อเป็นการติดเครื่องมือในการค้นหาคนดีในเขตทวีวัฒนา วันที่สองได้ให้แกนนำเยาวชนได้ฝึกปฎิบัติจริงในพื้นที่ จากตัวอย่างคนดี ๓ ท่าน คือ อาจารย์วรินทร์ เขียวสะอาด คนดีด้านเศรษฐกิจพอเพียง สก.สุไหง แสวงสุข คนดีด้านบำเพ็ญประโยชน์ และ พระมหาสมจริง วัดปุรณาวาส ด้านจริยธรรม แกนนำเยาวชนได้ฝึกปฏิบัติและนำเสนอผลงานได้เป็นอย่างดี วันสุดท้ายของการจัดค่าย แกนนำเยาวชนแต่ละโรงเรียนได้ร่วมกันวางแผนเพื่อชักชวนเพื่อนๆ ภายในโรงเรียนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการค้นหาความดี และวางแผนการค้นหาความดีในพื้นที่รับผิดชอบ ดังนี้ โรงเรียนทวีวัฒนา รับผิดชอบ แขวงทวีวัฒนา โรงเรียนนวมินทราชินูทิศสตรีวิทยาพุทธมณฑล รับผิดชอบ แขวงศาลาธรรมสพน์ฝั่งซ้าย โรงเรียนวัดปุรณาวาส รับผิดชอบ แขวงศาลาธรรมสพน์ฝั่งขวา

บรรยากาศกิจกรรมค่ายเยาวชนในครั้งนี้มีทั้งความรู้และความสนุกสนานเป็นอย่างมาก เยาวชนแกนนำผู้เข้าร่วมโครงการทุกคนได้ร่วมเรียนรู้ประสบการณ์การค้นหาความดีในพื้นที่ของตนเองและนำไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานจริง ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากเครือข่ายชุมชนในเขตทวีวัฒนา รวมถึงโรงเรียนและสำนักงานเขตทวีวัฒนาเป็นอย่างดี

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตทวีวัฒนา นายโกสิน เทศวงษ์ตัวแทนชุมชนเขตทวีวัฒนา
คณะทำงานชมรมรักถิ่นเขตทวีวัฒนา แกนนำเยาวชน 3โรงเรียน และคณะทำงานบางกอกฟอรั่มร่วมถ่ายภาพในพิธีเปิด

กิจกรรมสันทนาการเตรียมความพร้อมให้กับเยาวชน ต้นกล้าความดี

เยาวชนเรียนรู้เรื่องการทำ แผนที่ชุมชน

เยาวชนต้นกล้าความดี ร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน เตรียมพร้อมก่อนรับการเรียนรู้เรื่องแผนที่ชุมชน และการเก็บข้อมูลชุมชน

บรรยากาศการลงพื้นที่สัมภาษณ์ตัวอย่างคนดีเขตทวีวัฒนา ณ บ้าน อาจารย์วรินทร์ เขียวสะอาด ต้นแบบความด้านเกษตรพอเพียง

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]