หน้าแรก I ติดต่อบางกอกฟอรั่ม I เกี่ยวกับบางกอกฟอรั่ม I  English version   I  Webboard บางกอก
หลักการและความเป็นมา
โครงการส่งเสริมอาสาสมัครรักบางกอกเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดีแก่สังคม
 

แนวโน้มทิศทางของสังคมโลกและสังคมไทยในปัจจุบันเห็นได้ว่ามีทิศทางที่สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศของไทยที่ได้อัญเชิญ “ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นแนวทางในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 ( พ. ศ. 2544-2549) ที่กล่าวถึงการพัฒนาไปสู่ความมีดุลยภาพที่เน้น “ คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” การพัฒนาสู่ “ สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้” และพัฒนาเป็น “ สังคมแห่งความเอื้ออาทร และพึ่งพาอาศัยกัน” ดังตัวอย่างชุมชน บริษัท สมาคม หรือมูลนิธิ ที่กล่าวถึงการเน้นคุณค่าของทรัพยากร เพื่อสร้างสมดุลอันนำไปสู่การยกระดับสุขภาวะทางจิตวิญญาณ (สุขนิยม) ซึ่งเป็นแนวคิดที่เคารพต่อภูมิปัญญา รากฐานวัฒนธรรม และคุณค่าที่มีอยู่ภายในตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับ แนวความคิดที่กล่าวว่า “ โลกของเราเมื่อถึงระดับการพัฒนาที่สูงสุดแล้วจะค่อย ๆ เสื่อมตัว (decline) ไปสู่ยุคหลังการพัฒนา (Post modern Ideal) หรือชุดความคิดเรื่อง “ กระแสสุขนิยม” (จิตนิยม) โดยมีรากฐานมาจากการพัฒนาจิตวิญญาณของมนุษย์ที่พัฒนาสูงสุดทางด้านวัตถุ แต่ไม่สามารถหาที่พึ่งทางจิตวิญญาณได้” แนวคิดดังกล่าวอาจต้องใช้เวลาในการสร้างฐานความคิดเชิงกว้างเพื่อมาถกเถียง (debates) กับแนวความคิดหลัก คือ กระแสบริโภคนิยม (ทุนนิยมของโลกเสรี) ที่เชื่อว่า ความสุขของมนุษย์ คือการให้คุณค่าต่อวัตถุมากกว่าคุณค่าจิตวิญญาณภายใน

แต่จากเหตุการณ์คลื่นยักษ์ “ สึนามิ” ที่ถล่ม 6 จังหวัดภาคใต้ รวมทั้งประเทศต่าง ๆ ที่อยู่ในบริเวณชายฝั่งอันดามัน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ที่ส่งผลให้มีทั้งผู้บาดเจ็บ สูญหาย และเจ็บป่วยเป็นจำนวนมากกว่า 300, 000 แสนคน เฉพาะในประเทศไทยตัวเลขผู้เสียชีวิตและสูญหายก็มีจำนวนมากกว่า 10,000 คน โศกนาฎกรรมดังกล่าวถือเป็นเหตุการณ์ที่สุดวิสัยเกินการคาดการณ์ของหลายฝ่าย และนำมาซึ่งความโศกเศร้าเสียใจของทุกคนในสังคม

ความรักงอกงามทั่วแผ่นดิน

ปรากฎการณ์ดังกล่าวมิได้นำมาซึ่งความสูญเสีย เศร้าโศกสักทีเดียว แต่ได้ทำให้เกิด “ คนอาสา” งอกงามเต็มแผ่นดิน ซึ่งที่จริงแล้วคำว่า “ อาสาสมัคร” ในสังคมไทย มิได้เป็นคำใหม่แต่อย่างใด ตรงกันข้ามคำนี้มีมานานแล้ว เพราะสังคมไทยเป็นสังคมแห่งการเอื้อเฟื้อ การช่วยเหลือระหว่างเพื่อนบ้าน ชุมชน แต่การพัฒนาที่ผ่านมาที่เน้น ” มูลค่ามากกว่าคุณค่า” จึงทำให้สังคมขาดดุลยภาพในด้านต่าง ๆ รวมทั้งเป็นเหตุให้คนไทยในปัจจุบันมีความเครียด หมดหวัง วิตกกังวลทั้งในเรื่องส่วนตัว การงาน หรือการเข้าสังคม

เหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้เกิดโครงการต่าง ๆ องค์กร หน่วยงาน มากมายได้เข้ามาให้การช่วยเหลือ ฟื้นฟูและสนับสนุนให้ผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่ได้รับการช่วยเหลือทั้งด้านกายภาพและจิตใจ รวมทั้ง บางกอกฟอรั่ม ก็ได้รับการจุดประกายความคิด ว่าเราล้วนแต่ต้องการเห็นกระแสความดี ความงาม และคุณค่าของอาสาสมัครเพื่อนำไปสู่การร่วมพัฒนาสุขภาวะที่ดีแก่สังคม ให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืน

บางกอกฟอรั่มและภาคีพันธมิตรต่าง ๆ มากมายจึงได้ร่วมกันพัฒนา ขับเคลื่อนและถักทอ กระบวนการเสริมสร้าง “ จิตสำนึกอาสาสมัคร” ผ่านชุดโครงการต่าง ๆ มากมาย เพื่อให้กระแสอาสาสมัครงอกงามทั่วสังคมไทยและสังคมโลก เพราะบทเรียนจากคลื่นยักษ์ “ สึนามิ” ที่ได้เตือนสติมวลมนุษยชาติว่า มนุษย์ควรตระหนักถึง “ คุณค่า” แห่งกันและกันโดยไม่แยกเชื้อชาติ ศาสนาและวัฒนธรรม มากกว่าการเร่งสร้างมูลค่าเพียงอย่างเดียว เพราะการสร้างสมทางวัตถุนั้นไม่ยั่งยืนเท่ากับการร่วมสร้างคุณค่าให้เกิดขึ้น เพราะคุณค่าไม่มีทางหาย โดยเฉพาะคุณค่าที่เกิดจากการร่วมสร้างสิ่งดี ๆ ร่วมกัน

วิสัยทัศน์

เพื่อเสริมพลังจิตสาธารณะและพลังปัญญาของอาสาสมัครให้เข้มแข็งสู่สังคมกรุงเทพและพื้นที่อื่น ๆ

พันธกิจร่วมของโครงการ ฯ

พันธกิจที่ 1 ส่งเสริมและสร้างอาสาสมัครโดยเฉพาะอาสาสมัครรักบางกอกอันนำไปสู่การพัฒนาสุขภาวะร่วมกันของคนในสังคม

พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการทำงานอาสาสมัครเพื่อยกระดับจิตสำนึกอาสาสมัคร ( Lift up Volunteer Sprit)

[email protected] 2006 Bangkok Forum
บางกอกฟอรั่ม เลขที่ 104, 106 ถ.แพร่งภูธร แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร. 02-228-1362-3 และ 02-622-2316โทรสาร 02-228-1362 หรือ www.bangkokforum.net หรือ [email protected]